Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Totožnost a kontaktní údaje správců

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je společnost Ant nanny s. r. o., se sídlem Zdislava 160, 46353, IČ: 09368825, zastoupena Marií Podvalovou, Zdislava 160, 463 53 (dále jen: „správce).

Správce můžete kontaktovat na adrese: Zdislava 160, 463 53 nebo na e-mailové adrese:  marie.podvalova@mravencichuva.cz , telefon: 776 765 007.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Julie Dominika Zemanová, Jítrava 130, 46353, email: julie.dominika.zemanova@mravencichuva.cz, tel: 773 466 650.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo registrace. Jsou to tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.

3. Z jakého důvodu a pro jaký účel vaše údaje zpracováváme

Zpracování osobních údajů je určeno zákonem a to z těchto důvodů:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • pokud dáte souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvníchvztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Kdo jsou další příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

6. Kdo jsou další zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatel služby Ecomail, WooCommerce, Simple shop, Global Payments s.r.o., Stripe.cz a společnost Comegate.

7. Jaká jsou Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, a také správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrem …

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, přihlášením se k odebírání newsletteru nebo vyplněním kontaktního e-mailu prostřednictvím internetového formuláře na stránce Mravenčí chůvy potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22. 4. 2022.   

Ve Zdislavě, 22. 4. 2022.